Vitajte na na stránke Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu

„Oznamujeme v zmysle § 53 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní, že otváranie ponúk verejnej súťaže „Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku, opätovné použitie a zhodnocovanie BRKO produkovaného v domácnostiach objednávateľa ZMOMR zverejneného vo Vestníku VO vedeného ÚVO: 10067 – WYT Vestník č. 143/2018 20.07.2018 bude dňa 8.8.2018 o 11.00 hod v sídle ZMOMR Horná 20, 90001 Modra“.

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu je dobrovoľné zoskupenie miest a obcí nášho regiónu. Vo vzťahu k svojim členom plní koordinačnú, iniciatívnu metodickú a informačnú funkciu:

Koordinačná funkcia: vytvára podmienky pre výmenu názorov a skúseností a formovanie spoločných stratégií pri riešení problémov v záujme ekonomickej prosperity, ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva, rozvoja cestovného ruchu...

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu je dobrovoľné zoskupenie miest a obcí nášho regiónu. Vo vzťahu k svojim členom plní koordinačnú, iniciatívnu metodickú a informačnú funkciu:

Koordinačná funkcia: vytvára podmienky pre výmenu názorov a skúseností a formovanie spoločných stratégií pri riešení problémov v záujme ekonomickej prosperity, ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva, rozvoja cestovného ruchu...

Iniciatívna funkcia: na základe odbornosti a a záujmu zapája svojich členov do riešenia spoločných problémov miestnej samosprávy, do prípravy a realizácie spoločných stratégií v regióne...

Metodická a informačná funkcia: výmena vzájomných skúseností aj v otázkach praktického uplatňovania zákonov, tvorby všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa práv a povinností miest a obcí v rámci ich kompetencií...

Združenie vytvára predpoklady pre riešenie problémov a stratégií transformácií vodovodov a kanalizácií, zdravotníckych, školských zariadení do majetku, resp. správy obcí...

Osobitnú úlohu plní Združenie pri tvorbe a rozvoji turistickej informačnej siete, tvorbe turistických informačných kancelárií a v rozvoji a prezentácii Malokarpatskej vínnej cesty a Malokarpatského regiónu doma a v zahraničí.

Partneri:

 • text 1
 • text 2
 • text 3
 • text 4
 • text 5
 • text 6
 • text 7
 • text 8
 • text 9
 • text 10
 • text 11

Copyright © www.zmomr.sk 2013 Všetky práva vyhradené